top of page

Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss på Etuna Reresh Clinic & Beauty Center AB . Du ska kunna känna dig lika säker på hur vi skyddar din integritet som när du använder våra tjänster. Nedan kan du läsa mer om varför vi samlar in och använder personlig information om dig, hur vi behandlar detta och hur vi arbetar för att skydda din integritet.

1. Vad är personupplysningar och vem är ansvarig

Personupplysningar är information och bedömningar som kan kopplas till dig som individ. Det kan vara ditt namn, din kontaktinformation, din hälsoinformation eller bedömningar och journal som görs i samband med de tjänster du köper från oss. Till exempel registrerar vi detaljer om styrka och varaktighet i varje individuell behandling vi gör för att säkerställa ett optimalt resultat i slutändan. Personuppgiftslagen bestämmer hur vi ska behandla dina personuppgifter och detta ställer ett antal krav för behandling av så kallade särskilda kategorier av personuppgifter (inklusive hälsodata) som vi är skyldiga att följa. Vi följer också hälsolagens regler för behandling av personuppgifter. Relevanta hälsolagar som hanterar behandling av personuppgifter är lagen om specialiserade hälsovårdstjänster, lagen om hälso- och sjukvårdspersonal, lagen om patientjournaler, lagen om patient- och användarrättigheter, lagen om hälsoarkiv etc. Alla lagar och förordningar kan läsas på www.sbu.se.

Bearbetning av personuppgifter avser all användning av personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring, sammanställning, utlämnande, radering etc. All behandling av personuppgifter är i allmänhet underkastad personuppgiftslagen.

Den registeransvarige är den person som bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och som säkerställer att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regler.

Etuna Refresh Clinic & Beauty Center AB - Org: 556997-4198 , Kungsgatan 20 , 63218 Eskilstuna. info@refreshclinic.se. Tel: 0101550474.

2. Hur använder vi personuppgifter

Vi samlar in personlig information som är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig på ett ansvarsfullt sätt samt marknadsföra dessa.

Den personliga informationen vi samlar in om dig är information som vi anser vara relevant för att ge dig korrekt hjälp. Den information vi behandlar har vi fått från dig eller i mycket sällsynta fall från en annan vårdinstitution där du har fått behandling.

När du får behandling på Etuna Refresh Clinic & Beauty Center är vi skyldiga att registrera all information som behövs för att tillhandahålla vård i våra journalsystem. Det finns juridiska krav för att föra en journal och vilken information som ska skrivas ner. Journalen kan till exempel innehålla kontaktinformation, anhöriga, sjukdomshistoria, tidigare behandlingar, vilka mediciner du använder, diagnoser, foton etc.

Vi raderar personlig information när det inte längre är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket den ursprungligen samlades in. När det gäller personuppgifter som lagras i register gäller andra regler, se mer under avsnittet för radering av personuppgifter.

Alla våra anställda som behandlar hälsoinformation om dig omfattas av sekretess. Detsamma gäller andra som behandlar personuppgifter för vår räkning.

3. Vilka uppgifter samlar vi in

Vi registrerar personlig information om dig genom din registrering i vår websida www.refreshclinic.se, när du skickar hälsodeklaration digitalt / pappersformat eller skapa en konsultationstid, genom konsultation och efterföljande behandlingar. Informationen samlas in enligt följande:

Upplysningar du själv ger till oss:

När du registrerar älsodeklarationen eller en konsultationstid hos oss kommer du att tillhandahålla vissa uppgifter som lagras av oss. Denna information lagras i vår databas för att tillhandahålla och för att förbättra vår tjänst samt för att förhindra bedrägerier.

På samma sätt kommer vi att lagra information när du kontaktar oss genom att skicka ett e-postmeddelande via meddelandetjänster, sociala medier, chattfunktioner och telefon, inklusive e-postadress, telefonnummer och innehållet i förfrågan så att vi kan svara på dina frågor.

Vi behandlar följande personupplysningar:

 • Demografisk information, tex adress

 • Kontaktinformation som namn, e-post, adress och telefonnummer

 • Köp- och behandlingshistorik hos oss

 • Andra eventuella personupplysningar som du har samtyckt till (tex information om din tatuering)

 • Upplysningar som samlas in genom att du använder våra tjänster

 • När du använder våra tjänster samlar vi in information om din aktivitet, inklusive vilka tjänster och sidor du besöker och hur du använder dem. Informationen kan delas in i följande typer:

 • Teknisk information om din enhet och internetanslutning

Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten och anslutningen till våra tjänster, inklusive operativsystem, webbläsartjänst, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler. Denna information används ofta i anonym och aggregerad statistik, men vi kan också länka den till din identitet. Informationen gör det bland annat möjligt för oss att anpassa visningen av vår tjänst till den enhet du använder, förutom att vi kan analysera olika sätt på vilka användare använder vår tjänst.

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt:

När du besöker vår tjänst använder vi olika tekniker för att känna igen dig som användare.

4. Vad vi använder upplysningarna till

Etuna Refresh Clinic & Beauty Center behandlar personlig information om dig för att utföra överenskomna tjänster med dig, för att förbättra och vidareutveckla tillhörande tjänster, inklusive anpassning av tjänsten till användarnas upplevda önskemål och för att informera dig om nya användningsområden. Vi behandlar också personuppgifter för att ge dig erbjudanden och rekommendationer anpassade till ditt användningsmönster, för analys för att förstå marknadstrender och för att försöka förutsäga framtida beteende. Du hittar mer information om behandlingsändamålen nedan.

Förbättra användarupplevelsen:

Vi använder den insamlade databasen för att ge dig en mer användarvänlig service. Till exempel kommer vi att kunna övervaka om användare med en specifik webbläsare eller mobiltelefon har problem med att beställa en konsultation, så att vi kan förbättra gränssnittet. Informationen som bearbetas för detta ändamål kommer normalt att användas aggregerad och anonymiserad, men vi har också möjlighet att använda denna typ av information för att ge användarstöd till den enskilda användaren vid tekniska problem och liknande.

Förstå marknadstrender:

Syftet med detta är bl.a. att sammanställa statistik som vi använder för att förbättra våra webbplatser, samt förbättra produktutbud och tjänster. Sådana analyser kan göras av Etuna Refresh Clinic & Beauty Center, eller genom att vi extraherar information som andra företag analyserar. Om personlig information överlämnas till andra företag för sådana analysändamål kommer detta att omfattas av så kallade databehandlingsavtal med krav på konfidentialitet, att informationen inte används för andra ändamål och att den raderas efter användning etc.

Sociala medier

Vi vill vara tillgängliga för våra kunder och potentiella kunder i sociala medier och har därför en profil på Facebook och Instagram. Syftet med dessa sidor är att göra våra tjänster, vår kontaktinformation och våra öppettider tillgängliga. Om du vill kontakta oss via dessa kanaler, uppmuntrar vi dig att inte dela personlig information. Om du har en fråga som handlar om att dela känslig personlig information (t.ex. information om din hälsa), rekommenderar vi att du snarare kontaktar oss per telefon så att vi kan hjälpa dig.

Kontaktformulär

På Facebook Messenger eller webplats refreshclinic.se kan du enkelt kan komma i kontakt med oss. I chatten kan vi behandla enkla förfrågningar som adress och öppettider. Vi ber att du inte skickar känslig information eller personlig information till den här kanalen. Om du har frågor angående din hälsa eller dina behandlingar ber vi dig att kontakta oss per telefon. Chattloggen lagras enligt Facebooks modell och webplats enligt WIXsite.

Etuna Refresh Clinic & Beauty Center avråder dig från att dela känslig hälsoinformation via vårt kontaktformulär. Om dina frågor kräver delning av känslig information rekommenderar vi att du hellre kontaktar oss per telefon eller bokar ett möte för en konsultation.

Kundhistorik

Vi har publicerat kundhistorier och foton som våra kunder har valt att dela och gett sitt uttryckliga och frivilliga samtycke till publicering på våra webbplatser och / eller i sociala medier. Om du har valt att dela din berättelse kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Du kan kontakta oss för att radera din kundhistoria på telefon 0101550474, info@refreshclinic.se eller via ett möte eller brev skickat till Refresh Clinic AB, Kungsgatan 20, 63218 Eskilstuna. Vi kommer då att se till att radera berättelsen och alla foton från webbplatser och sociala medier så snart som möjligt och senast inom 20 dagar.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 •  Åtkomst: Om du vill veta vilken personlig information om dig som lagras i system hos oss kan du skicka en begäran till oss. Vi ber att du inte lämnar känslig personlig information.

 • Korrigering: Vi vill att informationen vi har om dig ska vara korrekt och uppdaterad. Kontakta oss om du upptäcker fel så att informationen kan korrigeras. Rätten att få information i journaler är begränsad av reglerna i hälsopersonallagen.

 • Radering: Du kan också kontakta oss om du vill att information ska raderas. Rätten att radera information i journalen kan vara mycket begränsad på grund av reglerna i hälsopersonallagen.

 • Lagringstid: Huvudregeln är att journalerna måste föras tills det på grund av vårdens natur inte längre antas att de kommer att användas. Vi lagrar personlig information längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och de lagstadgade skyldigheter vi har - men sedan baserat på samtycke. När det gäller personlig information som lagras i journalen gäller andra regler.

 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att ta din personliga information från Etuna Refresh Clinic & Beauty Center till en annan liknande aktör. Detta kallas dataportabilitet. Denna rättighet gäller endast om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av ett samtycke från dig eller i samband med fullgörandet av ett avtal mellan dig och Etuna Refresh Clinic & Beauty Center. För tydlighetens skull påpekas att huvuddelen av behandlingen Etuna Refresh Clinic & Beauty Center gör med personuppgifter har en så kallad behandlingsgrund i lagliga skyldigheter att tillhandahålla vård och därmed inte omfattas av rätten till dataportabilitet.

Om behandlingen av personuppgifter om dig har en rättslig grund i samband med fullgörandet av ett avtal eller ditt samtycke kan du välja om du vill att informationen ska överlämnas till dig själv eller att vi skickar den direkt till din nya läkare / aktör.

För tydlighetens skull påpekar vi att rätten till dataportabilitet inte påverkar våra skyldigheter att föra din journal.

Rätt att klaga till datainspektionen: Om du samtycker till hur vi behandlar personuppgifter har du rätt att skicka klagomål till datainspektionen. Du kan läsa mer om detta på den svenska dataskyddsmyndighetens webbplats.

6. Användning av kundundersökningar

För att mäta våra kunders tillfredsställelse med behandlingen de har fått på Etuna Refresh Clinic & Beauty Center använder vi enkäter riktade till kunder. All behandling av personuppgifter kräver en rättslig grund för behandling. Den relevanta behandlingsbasen för denna behandling är intresseavvägningen. Intressebalans kan användas som underlag för behandling där behandlingen är nödvändig för ändamål relaterade till de legitima intressen som den registeransvarige eftersträvar, såvida inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter har företräde och kräver skydd av personuppgifter.

7. Cookies

Etuna Refresh Clinic & Beauty Center använder cookies för att analysera besökarnas beteende för användning vid utveckling och förbättring av webbplatserna och våra produkter, tekniska ändamål för att säkerställa att webbplatserna fungerar, och optimering av sidorna, samt för marknadsföringsändamål som att mäta effekten av vår onlinemarknadsföring eller för att rikta reklam. Mer information om vilka cookies vi använder, vilka data som behandlas, vem som behandlar uppgifterna och syftet med behandlingen kan läsas i vår cookiepolicy, längre ner på denna sida.

Du kan läsa mer om hur du hanterar cookies via den webbläsare som du använder.

8. Information om intern administration

För anställda och tidigare anställda, namn, telefonnummer, privat adress, födelsedatum, startdatum, slutdatum, jobbtitel, jobbfrekvens, loggad arbetstid, löneinformation, bankkontonummer, information om betalda bonusar och deltagande i bonusprogram , semesterlön, frånvaro och skäl för frånvaro (såsom sjukdom och mammaledighet).), disciplinåtgärder samt anhörigas kontaktinformation.

Informationen erhålls vid anställning. Etuna Refresh Clinic & Beauty Center lagrar personlig information i lönesystemet och i kund- och leverantörssystemet såväl som i kunddatabasen, och är begränsad till några få anställda såväl som revisorer och andra som utför tjänster för företaget.

I den mån vi använder underleverantörer har separata databehandlingsavtal upprättats med dessa. Genom att använda sådana underleverantörer bekräftar vi att dessa är föremål för samma skyldigheter när det gäller skydd och användning av personuppgifter samt andra kunduppgifter som Etuna Refresh Clinic & Beauty Center har.

9. Ändringar av detta uttalande

Denna sekretesspolicy kommer att uppdateras regelbundet för att återspegla eventuella ändringar på webbplatsen eller ändringar i hur vi behandlar personlig information.

Senast uppdaterad: Juli 2021

Cookie policy

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Cookies är små filer som lagras i din webbläsare eller på den enhet du använder när du öppnar en webbplats.

bottom of page